Butny Ryś1. Organizator: Ośrodek ZHP Buk

2. Miejsce: Gra odbędzie się w Buku, punkty znajdować się będą na terenie centrum miasta oraz w jego najbliższych okolicach. Sztab, stanowiący jednocześnie miejsce startu oraz miejsce zakończenia Gry, będzie się znajdował w bukowskiej harcówce ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk

3. Termin: 24 luty 2018 godzina 10:00


4. Informacje ogólne: Gra odbędzie się w formie biegu patrolowego, podczas którego grupy (zwane patrolami) poruszać się będą zgodnie ze wskazówkami podanymi przez organizatorów. W czasie Gry otrzymają zadania – część z nich wykonać należy w konkretnych miejscach (nazywanych punktami). Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie działań patroli jest wkład i zaangażowanie wszystkich ich członków w realizację zadań.

5. Cele:

 • Poznanie najważniejszych faktów z życia phm. Tadeusza Wojtczaka i hm Floriana Marciniaka
 • Poznanie najbliższego środowiska, dostrzeganie specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej.
 • Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.
 •  Poznanie historii własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego.
 •  Integracja środowisk i drużyn harcerskich i gromad zuchowych

6. Każdy patrol biorący udział w Grze musi posiadać:

Harcerze:

 • Apteczkę
 • Igle i Nitkę
 • Kompas
 • Chorągiewki do nadawania morsem
 • Długopis i zeszyt

7.  Zadanie bonusowe przed grą dla Harcerz i Zuchów:

Stwórzcie plakat promujący idee Dnia Myśli Braterskiej.

Technika dowolna, format A1. Plakat należy dostarczy Komendzie Gry przed jej rozpoczęciem.


8. Świadczenia: Każda patrol otrzyma dyplom uczestnictwa.                                         

Dla najlepszych zespołów nagrody. Dla uczestników planujemy ciepły posiłek, oraz niespodziankę.

9. Patrole: W Grze biorą udział grupy nazywane patrolami. Każdy patrol składa się z pełnoletniego opiekuna oraz od 6 do 20 uczestników w wieku od 10 lat. Do obowiązków opiekuna należą:

 • Zgłoszenie patrolu w wyznaczonym terminie,
 • Przebywanie z patrolem przez cały czas trwania gry,
 • Bycie dostępnym pod numerem telefonu komórkowego podanego przy zgłoszeniu przez cały czas trwania gry.

10. Uwagi końcowe: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Za patrol odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.


Zgłoszenia do 18.02.2018 na adres e-mail: arkadiusz.bartkowiak@zhp.net.pl

Zgłoszenie e-mailem powinno zawierać wypełniona kartę zgłoszeniową wg wzoru. 

Wpisowe 5 zł za osobę, należy zapłacić przelewem na konto Ośrodka:

GBS MOSINA O/BUK 59 9048 0007 0025 2252 2000 0001

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony - buk.zhp.net.pl

Przesyłamy harcerskie pozdrowienie


CZUWAJ!!!

pwd. Arkadiusz Bartkowiak

pwd. Adam Serek

Ċ
ZHP Buk Video,
21 sty 2018, 02:05
ĉ
ZHP Buk Video,
21 sty 2018, 02:05
Comments